Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden SESAM

Toepasselijkheid

1. In deze voorwaarden wordt onder “koper” tevens verstaan “opdrachtgever”.

Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van andere van toepassing. Een

verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard,

tenzij wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigen.

2. Een koper, die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van ons heeft gekocht,

wordt verondersteld ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch,

elektronisch of per email opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid

dezer voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk

is bevestigd.

Aanbiedingen

3. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand door onze schriftelijke

bevestiging. Aanvullingen, wijzigingen of afspraken, ook met onze vertegenwoordigers, zijn niet van kracht zonder onze schriftelijke bevestiging.

4. Wij leveren goede gemiddelde kwaliteit. Eventueel verlangde bijzondere

kwaliteiten dienen bij een bestelling uitdrukkelijk te worden vermeld en door ons te

worden geaccepteerd. Adviezen onzerzijds omtrent toepassing van het door ons

geleverde zijn vrijblijvend en leiden niet tot aansprakelijkheid onzerzijds door de

(wijze van) toepassing van het geleverde.

5. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde, dat uit

door ons in te winnen inlichtingen een voldoende kredietwaardigheid van de koper

blijkt. Wij zijn steeds gerechtigd, ook na gedeeltelijke uitvoering, voor verdere

levering, van de koper een zekerheidsstelling voor de tijdige en algehele voldoening

van zijn verplichtingen te vorderen.

Prijs en levertijd

6. Prijzen van onze artikelen zijn opgenomen op prijslijsten die regelmatig worden

vernieuwd. Oudere prijslijsten, prijsbladen en prijsafspraken verliezen hun

geldigheid bij het verschijnen van een nieuwe prijslijst. Al onze prijzen zijn in Euro,

indien niet anders overeengekomen, inclusief verpakking, af magazijn, en

exclusief BTW. Bestellingen boven een bedrag van € 300,00 ex BTW voor levering in

Nederland of België worden franco huis afgeleverd, zonder vervoerskosten in

rekening te brengen.

7. Wij zijn gerechtigd stijgingen in de prijzen, die door onze leveranciers na het

afsluiten van de betrokken order in rekening worden gebracht, aan onze afnemers

door te berekenen.

8. De opgegeven levertijd geldt bij benadering. Levertijden zullen nimmer te

beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij

aanbrenging van een tussentijdse wijziging in de opdracht, wordt de levertijd

overeenkomstig verlengd. Dit geldt ook indien leveringen vertraagd worden door

onvoorzienbare gebeurtenissen die buiten onze wil liggen (als voorbeeld gelden

stakingen, geweld, vertragingen in de aanvoer van grondstof, materialen en

goederen).

9. Wij verzekeren het transport alleen dan, indien de koper zulks uitdrukkelijk heeft

bedongen. De kosten der verzekering zijn voor de rekening van de koper.

Afwijkingen bij levering

10. Alle opgave van vorm, maten, kleur, uitvoering en dergelijke die in onze catalogi,

prijslijst, folders of andere uitingen worden gedaan zijn slechts indicatief

maatgevend voor zover geen exacte toleranties zijn aangegeven. Bij verkoop

volgens monster kunnen geringe afwijkingen op technische gronden niet geheel

worden uitgesloten. Bij speciale productie series op wens van de koper zijn wij

gerechtigd tot 10% af te wijken van de bestelde hoeveelheden zonder dat koper de

overeenkomst kan annuleren. Meer of minder geleverde hoeveelheden worden

verrekend.

Aansprakelijkheid en garantie

11. Op al onze producten geven wij een garantie van een jaar. Onze garantie omvat het gratis opnieuw leveren of gratis door ons

doen herstellen van die onderdelen waarvan gedurende de garantietermijn door

ondeugdelijkheid van materiaal of constructie enig gebrek mocht blijken. Deze

garantie geldt alleen wanneer het geconstateerde gebrek onmiddellijk na

ontdekking te onzer kennis wordt gebracht, wij in de gelegenheid worden gesteld

het gebrek te (laten) beoordelen en/of te (laten) repareren en het desbetreffende

onderdeel vrachtvrij aan ons wordt toegezonden. Wij zijn niet aansprakelijk indien

de koper zelf reparaties en/of veranderingen aan de geleverde zaken heeft

aangebracht. Gebreken aan onze producten die het gevolg zijn van normale slijtage vallen niet onder de garantie.

De garantie geldt uitsluitend wanneer onze producten

– deugdelijk zijn opgeslagen;

– deugdelijk worden gebruikt;

– deugdelijk worden verwerkt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgschade welke bij de toepassing van onze

zaken kan ontstaan, noch voor schade door te late levering, bedrijfstilstand,

montage of demontage, winstderving of anderszins. Onze aansprakelijkheid voor

schade is beperkt tot het bedrag dat onze productaansprakelijkheidsverzekering

per voorkomend schadegeval vergoedt.

Een beroep op onze garantieverplichting ontslaat de koper niet van zijn

betalingsverplichting. Een klacht is eerst ontvankelijk indien de koper aan al zijn

financiële verplichtingen heeft voldaan. Is in het kader van een garantieclaim een

beoordeling nodig door een onafhankelijke derde, dan zijn de kosten van dit

onderzoek voor de partij die in het ongelijk gesteld wordt.

Retourzendingen

12. Goederen mogen slechts worden geretourneerd na onze schriftelijke

toestemming. Niet franco retour gezonden goederen kunnen door ons worden

geweigerd. Rretourgenomen artikelen dienen in de originele

verpakking, onbeschadigd en schoon te zijn. Deze artikelen worden gecrediteerd

onder aftrek van minimaal 20% retourkosten.

Risico overdracht

13. Het risico van verlies of beschadiging van de door ons geleverde producten gaat

op koper over op het moment daarop deze producten aan koper juridisch en/of

feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper

aan te wijzen derde worden gebracht.

Reclames

14. Koper is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen)

onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit

van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans

voldoet aan de eisen die daar in het normale (handels)verkeer worden gesteld.

15. Reclames betreffende de kwaliteit en kwantiteit van de door ons geleverde

producten moeten binnen acht dagen na ontvangst daarvan, of als een tekortkoming op dat moment niet is vast te stellen binnen acht dagen nadat de tekortkoming had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij ons worden ingediend.

Reclames kunnen niet in behandeling worden genomen indien de producten geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, verkocht of gebruikt, ten gevolge waarvan de kwaliteit niet meer is vast te stellen.

16. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk opgegeven

bestellingen is geheel voor de koper.

Eigendomsvoorbehoud

17. Alle door ons aan koper geleverde producten blijven eigendom van Landmark Field Service B.V. totdat koper al haar verplichtingen jegens ons volledig en correct is

nagekomen. Koper is bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende

zaken te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van het bedrijf

van koper. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende

zaken te verpanden, noch op enigerlei wijze te bezwaren. Wij zijn gerechtigd de

producten, zonder ingebrekestelling, bij overschrijding van de betalingstermijn

terug te vorderen. De koper is verplicht de producten op eerste vordering van ons

onverwijld aan ons terug te geven. De kosten van teruggave zijn voor rekening van

koper. Koper stelt ons op eerste verzoek in de gelegenheid de door ons geleverde

producten bij koper terug te halen.

18. Intellectuele eigendom van de door ons ontwikkelde of vervaardigde ideeën,

ontwerpen, tekeningen, modellen, producten, etc. blijft aan Landmark Field Service

B.V. voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Landmark Field Service B.V.

mogen deze ideeën, ontwerpen, tekeningen, modellen, producten, etc. niet geheel

of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of aan derden worden getoond of aan

derden ter hand worden gesteld.

19. In het geval koper in strijd handelt met het bepaalde van het vorige artikel dan

zal zij, zonder enige voorafgaande kennisgeving, een onmiddellijk opeisbare boete

ten bedrage van € 25.000,– aan Landmark Field Service B.V. verbeuren, alsook een

boete van € 5.000,– per dag dat het handelen in strijd met het bepaalde in het

vorige artikel voortduurt, zonder de overige rechten van Landmark Field Service B.V.,

waaronder die op nakoming en vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade prijs te geven.

Betalingsvoorwaarden

20. Behoudens andersluidende afspraak dient de betaling, ook in geval van

deellevering, te geschieden binnen dertig dagen na ontvangst van de producten,

tenzij wij bij het aangaan van de transactie onmiddellijke betaling hebben

bedongen. Indien een bedrag voor betalingskorting is overeengekomen, kan dit

bedrag in mindering worden gebracht op het factuurbedrag, indien de factuur

binnen acht dagen wordt voldaan en geen betalingsachterstand bestaat op oudere facturen. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen is het factuurbedrag volledig en terstond opeisbaar en is koper, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een rente van 2,5% per maand over het openstaande factuurbedrag verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,–. Naast voornoemde kosten is

koper ingeval van een faillissementsaanvraag tevens de kosten van die faillissementsaanvraag aan ons verschuldigd.

21. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, hebben wij het recht

overeenkomsten geheel, of voor zover deze nog niet waren uitgevoerd, gedeeltelijk

op te schorten, zulks door een eenvoudige mededeling aan de koper, zonder dat

rechterlijke tussenkomst is vereist. Wij hebben het recht de overeenkomst geheel

of gedeeltelijk te ontbinden indien:

– Koper het door hem aan ons verschuldigde niet binnen de overeengekomen termijn betaalt;

– Koper liquideert;

– Koper surséance van betaling aanvraagt;

– Koper in staat van faillissement wordt verklaard.

Alles onverminderd ons recht om ook in dat geval vergoeding van de door ons

geleden schade te vorderen.

Slotbepalingen

22. Op alle overeenkomsten tussen Landmark Field Service B.V. en koper en de

daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) is Nederlands recht van toepassing.

23. De rechter in de vestigingsplaats van Landmark Field Service B.V. is bij uitsluiting

bevoegd van geschillen tussen Landmark Field Service B.V. en koper kennis te nemen.